Máte obavy zaměstnávat cizince? A jaké povinnosti z toho pro vás plynou?

Máte obavy zaměstnávat cizince?  A jaké povinnosti z toho pro Vás plynou?

Nejdříve bychom si měli vysvětlit, KDO to vlastně cizinec je, protože není CIZINEC jako CIZINEC.

Zároveň bych chtěla vysvětlit než začnete číst, že prostřednictvím tohoto článku nechci propagovat zaměstnávání uprchlíků nebo je diskriminovat. Článek je inspirován vlastní zkušeností a spíše má sloužit k objasnění této problematiky.

Občaně a jejich rodinní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt v EU, Švýcarsku a nebo pocházejí z Evropského hospodářského prostoru: tedy z Lichtenštejnska, Norska a Islandu mají stejné právo na výběr zaměstnání na území ČR jako občané České republiky a nepotřebují k tomu pracovní povolení.

Všichni ostatní, pokud zde chtějí LEGÁLNĚ pracovat  ho mít musí a musí také splnit podmínky definované v Zákoníku práce. Těmi úplně nejzákladnějšími jsou získání víza k pobytu za účelem zaměstnání, či povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za tímto účelem nebo jsou držiteli zelené nebo modré karty.

3

Pracovní povolení vydává krajská pobočka Úřad práce.

Já mám zkušennost jako zaměstnavatelka ukrajinské cizinky, která se na území ČR provdala, tedy nepotřebovala pracovní povolení. Společně nás čekaly 3 základní oznamovací povinnosti: Úřadu práce, na OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Úřad práce

Vyplnění „informační karty“na Úřadu práce na základě pracovní smlouvy a to nejpozději v den nástupu na pracoviště. Informační karta obsahuje základní osobní údaje a dále, číslo cestovní pasu a kdo ho vydal, místo trvalého pobytu z rodné země a nejvyšší ukončené vzdělání. Trochu nás potrápila kolonka, kde bylo potřeba zapsat profesi a číselný kód profese CZ-ISCO a klasifikace činnosti CZ-NACE. Veškeré tyto údaje naleznete na stránkách českého statistického úřadu www.czso.cz.

Informační kartu je potřeba doručit Úřadu práce, pod který spadáte, buď osobně, což preferuji já a nebo poštou, faxem, datovou schránkou či jako přílohu emailem. Vždy je lepší si nechat potvrdit 2 kopie pro potřebu firmy ( v případě doručení poštou, kdy zaměstnavatel žádá vrácení kopií poštou, je nutné přiložit nadepsanou a ofrankovanou obálku).

Za nesplnění této oznamovací povinnosti zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše 100 000,- Kč. Pro zajímavost – nejnižší pokutu jakou může Úřad práce v současné době udělit je 10 000,- Kč, proto si na to dávejte opravdu pozor, protože to už je část měsíčního platu.

Úřad práce musíte informovat i o každé změně údajů a to nejpozději do 10 kalendářních dnů, kdy změna nastala nebo se o ní dozvěděl.

Po skončení zaměstnaneckého poměru NEZAPOMEŇTE zaměstnance opět odhlásit prostřednictvím formuláře o ukončení zaměstnání a to opět nejpozději do 10 kalendářních dnů. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou, pak se ohlašovací povinnost na vás nevztahuje.

Kopie o nahlášení ukončení PP je potřeba archivovat po dobu ještě 3 let.

Okresní správa sociálního zabezpečení

OSSZ vyžaduje přihlášení a odhlášení pojištěnce do 8 dnů. Cizinci podléhají stejným právním předpisům jako občané ČR jen s tím rozdílem, že jejich rodné číslo jim přiřazuje odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a v době žádání o pracovní poměr, by ho měl mít cizinec již přiřazené.

 Zdravotní pojišťovna

Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance ke zdravotnímu pojištění, a to buď u místně příslušné pobočky VZP nebo u zdravotní pojiš’tovny, kterou si zvolí sám zaměstnanec. Jestliže má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky, je zaměstnavatelovo povinností upozornit zaměstnance na nutnost k jejich přihlášení ke zdravotnímu pojištění. Průkaz pojištěnce obdrží zaměstnanec bezplatně od zdravotní pojišťovny prostřednictvím zaměstnavatele, který zodpovídá za správnost údajů uvedených na průkazu.

Pojistné odvádí zaměstnavatel, a to za stejných podmínek jako u zaměstnanců – občanů ČR v souladu s právními předpisy.

Přeji vám mnoho úspěchů v zaměstnávání cizinců, protože věřím, že schopnost odvádět skvěle práci, není až tak moc ovlivněna národností žadatele o práci, jako spíš chutí pracovat.

Ať se vám daří

Nikola

 

Pomáhám lidem objevit jejich podnikatelský potenciál. Předávám jim své zkušenosti z praxe a učím je, jak je co nejefektivněji využít pro své podnikání. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře